Regulamin pracownika

Regulamin świadczenia usług („Regulamin”).

Dziękujemy za korzystanie z iniJOB.com.

Akceptując Regulamin Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwaną dalej "Umową") z Mazaska Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, Polska (zwanej dalej "Spółką") prowadzącą platformę internetową przy użyciu strony internetowej pod adresem www.iniJOB.com (zwaną dalej "Serwisem"). Niektóre opcje oferowane za pośrednictwem Serwisu mogą podlegać dodatkowym warunkom przyjętym przez Spółkę, które są wymienione w Polityce prywatności.

Termin "Użytkownik" odnosi się do osoby fizycznej, która nie korzysta z Serwisu w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub zawodowej, i która tworzy Konto. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba, która akceptuje niniejszą umowę i ma dostęp do części Serwisu, które są chronione przez nazwę użytkownika i hasło.

Wszelkie pytania można składać do kontakt@inijob.com lub przesłać pocztą na adres: Mazaska Sp. z o.o., ul. Połaniecka 15 lok 53, 22-100 Chełm.

Centra danych Spółki zlokalizowane są w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z tym dane osobowe będą chronione i przetwarzane zgodnie z europejskim prawem ochrony danych osobowych.

DEFINICJE

Wymienione poniżej sformułowania posiadają następujące znaczenie, chyba że z kontekstu lub Regulaminu wynika inaczej:

Konto - oddzielna sekcja witryny internetowej przeznaczonej dla Użytkownika, dostępna po podaniu nazwy użytkownika i hasła. Wszystkie dane zebrane z działań podejmowanych przez przez Użytkownika będą gromadzone na Koncie.

Zasady dopuszczalnego używania - część Regulaminu, w której opisane zostały dozwolone i zabronione zastosowania Konta i Serwisu.

Prawa własności intelektualnej - prawa autorskie, znaki towarowe, patenty i inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej.

Dane Użytkownika - cała zawartość lub materiały przesyłane przez Użytkownika do konta.

1. Tworzenie i używanie KONTA

 1. Aby uzyskać dostęp i korzystać z Konta, Użytkownik musi je utworzyć. Konto jest chronione przez nazwę użytkownika i hasło. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie Spółce dokładnych i pełnych informacji dla rejestracji i używania Konta przez Użytkownika, w tym informacji niezbędnych do zawarcia Umowy ze Spółką. Użytkownik zobowiązuje się, aby zachować hasło i inne szczegóły Konta w tajemnicy, nie dzielić się nimi z nikim innym, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Konta. Konfigurowanie i korzystanie z Konta przez Użytkownika jest wolne od opłat.

 2. Tworząc Konto Użytkownik jest proszony, aby zaakceptować niniejszy Regulamin, który stanie się tekstem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką.

 3. Użytkownik, aby utworzyć Konto musi podać następujące dane, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym: nazwa użytkownika, imię i nazwisko, aktualny adres zakładu pracy, w którym jest zatrudniony, niezależnie od podstawy zatrudnienia, adres poczty elektronicznej w nazwie domeny swojego pracodawcy, odesłanie do profilu w serwisie LinkedIn, miasto wykonywania pracy.

 4. Użytkownik wyraża zgodę, aby Spółka zweryfikowała zgodność podanych przez Użytkownika danych ze stanem faktycznym.

 5. Użytkownik wyraża zgodę, aby po upływie 6 miesięcy nieużywania Konta przez Użytkownika, Konto, Dane Użytkownika dotyczące Serwisu, mogły zostać usunięte.

2. Zobowiązania Spółki.

 1. Spółka świadczy Użytkownikowi dostęp do Konta, możliwość używania Konta, publikację w Serwisie informacji i opinii pochodzących od Użytkownika, możliwość komunikacji Użytkownika z pracodawcą przy pomocy Serwisu i Konta, prezentację inicjatyw Użytkownika skierowanych do pracodawcy Użytkownika. Spółka może oferować Użytkownikowi w ramach Konta lub Serwisu dodatkowe usługi, o których Użytkownik będzie informowany w ramach Konta lub Serwisu.

 2. Spółka nie jest odpowiedzialna za treść, jakość, zgodność ze stanem faktycznym lub prawnym, ani aktualność informacji lub opinii dostarczanych przez Użytkownika.

 3. Spółka może usunąć, w tym na żądanie podmiotu zatrudniającego Użytkownika, niezależnie od podstawy zatrudnienia, informacje, opinie lub inne treści dostarczone przez Użytkownika. Spółka nie odpowiada za skutki usunięcia informacji wskazanych przez Użytkownika, natomiast Użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie z tytułu usunięcia informacji, opinii lub innych treści.

 4. Spółka nie jest pełnomocnikiem, ani w żaden inny sposób nie reprezentuje Użytkownika wobec pracodawcy Użytkownika. Jakiekolwiek kwestie prawne, które powstaną pomiędzy Użytkownikiem, a pracodawcą Użytkownika rozstrzygane są wyłącznie przez te podmioty, bez udziału Spółki. Spółka może odmówić udostępnienia danych lub informacji wymaganych przez Użytkownika.

 5. Spółka nie gwarantuje nieprzerwanego korzystania z Serwisu. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany, ograniczenia, przerwania, albo zaprzestania świadczenia dostępu i możliwości korzystania z Konta lub Serwisu albo ich części w każdym momencie.

3. Zobowiązania Użytkownika

 1. W przypadku zmiany informacji dotyczących Konta lub zmiany danych Użytkownika lub aktualnego pracodawcy, u którego zatrudniony jest Użytkownik, Użytkownik niezwłocznie aktualizuje Konto lub wskazane informacje.

 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, aby korzystanie z Konta i Serwisu było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem. Spółka nie posiada kontroli nad zawartością Danych Użytkownika, ani ich nie monitoruje. W związku z tym Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej lub wynikającej z treści, jakości, zgodności ze stanem faktycznym lub prawnym, ani aktualności Danych Użytkownika.

 3. Użytkownik będzie korzystał z Konta i Danych Użytkownika w zgodności z Zasadami dopuszczalnego używania, które stanowią integralną część Umowy. Spółka, po uzyskaniu wiedzy o naruszeniu przepisów prawa, Regulaminu lub Zasad dopuszczalnego używania, może natychmiast usunąć albo uniemożliwić dostęp do Serwisu, Konta, lub Danych Użytkownika.

 4. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Spółkę z wszelkich roszczeń podnoszonych przez osoby trzecie w odniesieniu do informacji, które są przechowywane przez Spółkę na życzenie Użytkownika, a także w odniesieniu od informacji, opinii i innych treści udostępnianych przez Użytkownika w Serwisie. Użytkownik pokryje również wszelkie koszty, w tym koszty obsługi prawnej poniesione przez Spółkę w związku z roszczeniami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Dane Użytkownika, w tym za utrzymanie i tworzenie kopii zapasowych Danych Użytkownika.

4. Zawieszenie korzystania z Serwisu oraz rozwiązanie Umowy.

 1. Niezależnie od okoliczności określonych w innych postanowieniach Regulaminu, Spółka może zawiesić Konto bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, jeżeli: (i) Konto jest używane niezgodnie z Umową lub w celach niezgodnych z prawem; (ii) Spółka ma powody, by sądzić, że Konto jest dostępne dla osoby trzeciej albo kontrolowane przez osobę trzecią bez zgody Użytkownika; (iii) Użytkownik nie współpracuje ze Spółką w dochodzeniu mającym na celu ustalenie, czy doszło do naruszenia postanowień Umowy lub przepisów prawa; (iv) uprawniony organ publiczny zażądał od Spółki zawieszenia Konta; lub (v) wystąpiło inne zdarzenie, które powoduje, że zawieszenie Konta jest niezbędne do ochrony innych klientów lub usług.

 2. Zawieszenie Konta oznacza brak możliwości korzystania z Konta i Serwisu.

 3. Niezależnie od okoliczności określonych w innych postanowieniach Regulaminu, Spółka zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odmowy zawarcia Umowy z Użytkownikiem w przypadku, gdy naruszenia opisane w pkt. 4.1 nie zostaną usunięte przez Użytkownika w terminie wyznaczonym przez Spółkę, a także w następujących okolicznościach: (i) informacje dostarczone przez Użytkownika w zakresie wymaganym Regulaminem są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne; (ii) osoba zawierająca Umowę przez Serwis nie ma prawa lub umocowania do zawarcia Umowy na rzecz Użytkownika; (iii) Użytkownik nie wykona zobowiązania określonego w Umowie i nie doprowadzi do należytego wykonania tego zobowiązania w terminie trzydziestu (30) dni od daty wysłania wezwania do wykonania zobowiązania; (iv) Użytkownik naruszył Zasady dopuszczalnego używania.

 4. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym.

 5. Usunięcie Konta uznaje się za rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym oznacza usuniecie Konta.

5. Ochrona danych.

 1. Spółka jest administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych osób reprezentujących Użytkownika. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, rozliczeń i płatności, do celów analitycznych i statystycznych, po ich zanonimizowaniu, zgodnie z przepisami prawa. Przekazanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa udostępnienia danych może w niektórych przypadkach oznaczać, że Konto nie może zostać utworzone lub używane, a tym samym Użytkownik nie ma dostępu do Serwisu. Podmiot danych ma prawo wglądu do jego / jej danych i do ich zmiany.

 2. Informacje o plikach cookie lub innych podobnych danych zainstalowanych na sprzęcie Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności .

 3. Konto może być przeglądane lub wyświetlane wyłącznie przy użyciu ważnej i prawidłowej nazwy użytkownika i hasła.

6. Odpowiedzialność.

 1. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia jakichkolwiek rezultatów w związku z dostępem lub korzystaniem z Konta lub Serwisu, w szczególności Spółka nie gwarantuje skuteczności przekazywanych pracodawcy Użytkownika inicjatyw, ani uzyskania jakichkolwiek informacji od osób trzecich albo przekazania informacji osobom trzecim, ani informacji określonej treści. Spółka nie gwarantuje, że Konto, Serwis, informacje dostarczone przez Spółkę są dokładne, aktualne, kompletne i zgodne ze stanem prawnym lub faktycznym. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą zostać spowodowane przez dostęp lub korzystanie z Konta lub Serwisu, chyba że wynikają one z wyłącznej winy Spółki.

 2. Spółka czyni starania, aby utrzymać ciągłość dostępu i korzystania z Konta i Serwisu, ale nie odpowiada za przerwy dotyczące infrastruktury teleinformatycznej, spowodowane przez: (i) Użytkownika działającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Umowy (ii) powody poza kontrolą Spółki lub które nie są możliwe do przewidzenia, takie jak przerwy w świadczeniu usług w sieciach telekomunikacyjnych; (iii) przerwy w przepływie danych do lub z Internetu.

 3. W zakresie dozwolonym przez polskie prawo, a w tym przepisy o ochronie konsumentów, Spółka nie odpowiada wobec Użytkownika za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Spółki wynikających z Umowy, w tym wynikających z utraty lub zmiany danych lub utraconych korzyści, niezależnie od teorii odpowiedzialności, a także z tytułu niewykonania gwarancji, naruszenia dóbr osobistych lub popełnienia czynów niedozwolonych, a także innych roszczeń wynikających z lub pozostających w związku z korzystaniem lub dostępem do Serwisu lub Konta. Całkowita odpowiedzialność wobec Użytkownika, wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Spółki wynikających z Umowy oraz innych zdarzeń związanych korzystaniem z Serwisu jest ograniczona do wysokości 100 zł.

7. Prawa własności intelektualnej.

Użytkownik nie może sporządzać kopii oprogramowania dostarczonego przez Spółkę w celu korzystania przez Użytkownika, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez Spółkę. Użytkownik nie może używać, usuwać, modyfikować ani ukrywać żadnych oznaczeń dotyczących praw autorskich, znaków towarowych lub innych prawach własności intelektualnej lub przemysłowej, które pojawiają się podczas korzystania z Konta lub Serwisu. Użytkownik nie może deasemblować, ani dekompilować żadnego oprogramowania, o ile nie zostało to wprost dozwolone przez Spółkę.

8. Reklamacje.

 1. Reklamacja dotycząca niewykonywania lub należytego wykonywania obowiązków Spółki określonych w Regulaminie należy przesyłać na następujący adres e-mail: kontakt@inijob.com. Jeżeli Użytkownik zamierza wypowiedzieć Umowę, powinien wysłać wypowiedzenie pocztą elektroniczną na adres: kontakt@inijob.com.

 2. Spółka będzie odpowiadać na reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli Spółka otrzyma niepełną reklamację, Spółka zwróci się do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych informacji dotyczących reklamacji i rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania takich informacji.

9. Zmiany Regulaminu.

 1. Regulamin może zostać zmieniony w celu odzwierciedlenia zmian prawnych, regulacyjnych lub praktyk postępowania przyjętych dla usług takich jak Serwis. Zmieniona wersja Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.inijob.com.

 2. Spółka poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach w Regulaminie, wysyłając zawiadomienie na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany podczas rejestracji Konta. Zawiadomienie określa zakres zmian lub link do strony internetowej, zawierającej zmienione lub nowo wprowadzone postanowienia Regulaminu.

 3. Nowe postanowienia Regulaminu wchodzą w życie czternaście (14) dni od ich opublikowania na stronie internetowej. Zmiany istniejących postanowień Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty zawiadomienia wysyłanego do Użytkownika, chyba że Użytkownik wypowie Umowę przed upływem tych 14 dni.

10. Różne.

 1. Sprawy, które nie zostały uregulowane w Regulaminie będą podlegać prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem, niewykonalne, ważność, legalność i wykonalność pozostałych postanowień nie zostanie w żaden sposób naruszona.

Zasady dopuszczalnego używania ( "AUP")

AUP stanowi opis działań, które nie są dopuszczalne podczas korzystania z Serwisu lub Konta.

 1. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu lub Konta do prowadzenia działań niezgodnych z prawem lub naruszających dobra osobiste osób trzecich, w szczególności pracodawcy lub podmiotu, na którego rzecz wykonuje usługi.

 2. Użytkownik nie może zmierzać do wyrządzenia szkody pracodawcy lub podmiotowi, na którego rzecz wykonuje usługi, przez korzystanie z Serwisu lub Konta.

 3. Użytkownik nie może zakłócać korzystania z usług Spółki przez inne osoby, zakłócać działania urządzeń lub sieci teleinformatycznych przez takie działania, jak np. spam, ataki typu Distributed Denial of Service, korzystanie ze złośliwego oprogramowania.

 4. Użytkownik nie może skanować, próbować przeniknąć, testować, ani w inny sposób próbować naruszać zabezpieczenia lub uwierzytelnienia dostarczane przez Spółkę lub osoby trzecie.

 5. Użytkownik nie może korzystać z Konta lub Serwisu w sposób niezgodny z przeznaczeniem Konta lub Serwisu.

 6. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w celu rozpowszechniania jakichkolwiek treści lub odesłań do treści, w tym pobierania, kopiowania, przechowywania i publikowania zawartości, które:

 • są chronione prawem autorskim, chyba że Użytkownik został wyraźnie upoważniony przez właściciela praw autorskich do korzystania z takich treści;

 • zagrażają naruszeniem lub naruszają prawa konsumentów;

 • stanowią, przedstawiają, wspierają, promują lub odnoszą się w jakikolwiek sposób do pornografii dziecięcej, przemocy;

 • podżegają do przemocy lub nienawiści;

 • są przeznaczone do pomocy innym w celu naruszania prawa;

 • promują treści o charakterze bezprawnym, dotyczące polityki, w tym agitacji politycznej.

 1. Użytkownik nie może używać Serwisu lub Konta w sposób, który zakłóca normalne funkcjonowania systemów Spółki, albo zużywa nieproporcjonalnie dużą część zasobów systemów elektronicznych Spółki.

 2. Użytkownik nie może wykonywać automatycznego lub ręcznego, masowego pobierania danych innych użytkowników Serwisu.

 3. Wszystkie informacje zawarte w Serwisie mogą być dostępne tylko dla osób fizycznych z użyciem zwykłych narzędzi internetowych.

 4. Użytkownik nie może rozpowszechniać, oferować do sprzedaży lub udostępnienia informacji, które znajdują się w Serwisie lub w ramach Konta albo są udostępniane przez innych użytkowników.

 5. Korzystać z Konta lub Serwisu w celu świadczenia usług na rzecz osób trzecich, publikowania informacji handlowych.

 6. Ujawniać dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa lub inne informacje, co do których podjęto starania, aby chronić je przed ujawnieniem.